Gratis verzending Voor 20:00 uur besteld, morgen in huis Vanaf 5 m2 in 3 werkdagen

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden webshop pebble-shop.nl

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Pebble shop gevestigd te Peize, welke zijn besteld op haar website (www.pebble-shop.nl) evenals op alle overeenkomsten die tot stand komen tussen u en Pebble shop.

Algemeen

Op het gebruik van de website zijn tevens onze gebruiksvoorwaarden van toepassing. U mag alleen producten bestellen als u achttien jaar of ouder bent. Bestellingen kunnen alleen worden afgeleverd in Nederland en België. Pebble shop heeft het recht, geheel naar eigen inzicht, bestellingen te weigeren, indien een persoon op enige wijze in strijd handelt met deze algemene voorwaarden, waaronder mede begrepen – doch niet beperkt tot – het niet tijdig controleren of de geleverde producten voldoen aan hetgeen op de webshop is besteld en het niet betalen van de factuur met betrekking tot de bestelde producten.

Aanbiedingen

Alle aanbiedingen op de webshop zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. Pebble shop kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden als u redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. De op de webshop vermelde prijzen zijn inclusief BTW. De verzend-en administratiekosten, die in rekening worden gebracht zullen apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, aan u worden gemeld.

Gegevens

U dient er zorg voor te dragen dat uw gegevens waaronder mede – doch niet beperkt tot – e-mail adres, adresgegevens en telefoonnummer volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de webshop. Pebble shop zal uw gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om, onder meer, haar verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met u heeft gesloten na te kunnen komen. Totstandkoming van de overeenkomst De overeenkomst komt tot stand door de ontvangst van Pebble shop van uw bestelling. Het wijzigen van een overeenkomst is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk door Pebble shop is geaccepteerd.

Levering

Pebble shop zal u de bestelde producten pas leveren indien Pebble shop een bevestiging van betaling binnen heeft. U bent verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze u ter beschikking worden gesteld. Op het moment van de levering, doch in ieder geval drie dagen na ontvangst van de producten, dient u de producten te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort u te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen u hebt besteld op de webshop. De administratie van Pebble shop geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u gedane bestellingen. U erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Indien u, om welke reden dan ook, de gekochte producten niet kunt ontvangen, zal er een bericht worden achtergelaten met nadere informatie waarop staat op welke wijze u de producten alsnog kunt ontvangen. Indien u de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor uw eigen risico en rekening. Eventuele verzendkosten dienen door u te worden vergoed.

Retourneren of annuleren van de bestelling

Een bestelling kan worden geannuleerd tot het moment dat de betaling bij Pebble shop binnen is. Indien u uw bestelling om wat voor reden dan ook wilt retourneren kan dit binnen 7 dagen na ontvangst. U kunt uw pakket in originele verpakking o.v.v. uw naam, factuur nummer en reden van retourzending terugsturen naar: 

Webshoporders.nl
t.a.v. Pebble shop – retourzending
Industrieweg 37C
3762 EH Soest

Voor vragen/opmerkingen kunt u contact opnemen via 06-36493405 of info@pebble-shop.nl. De kosten voor het retour zenden zijn voor uw eigen rekening. Uw bestelling wordt gecrediteerd zodra uw pakket in goede orde is ontvangen.

Bevestiging

Alle producten zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een product tijdelijk niet op voorraad is. In dat geval krijgt u daarvan, in de regel binnen een werkdag bericht. Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en kunnen dan ook niet leiden tot enig recht of aansprakelijkheid.

Leveringstermijn

Voor het verzenden van de door u bestelde producten, geldt een leveringstermijn van 5 werkdagen. Mocht uw bestelling na 5 werkdagen niet ontvangen zijn, kunt u contact opnemen via de mail info@pebble-shop.nl. U bent verplicht uw ordernummer en de datum van bestelling aan ons door te geven. Zonder deze gegevens kan Pebble shop u niet van dienst zijn.

Diversen

Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen. Pebble shop is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met u door een enkele kennisgeving aan u aan een derde over te dragen. Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig worden verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Pebble shop zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door Pebble shop aangepast worden. Pebble shop adviseert daarom de algemene voorwaarden regelmatig te bekijken. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met: Pebble shop Hoppekampweg 7B 9321BD Peize www.pebble-shop.nl info@pebble-shop.nl tel. 06-36493405

Pebble shop